يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 1

هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ كه دراين آيين نامه هيأت بدوي ناميده مي‌شود ـ در هر يك ازدستگاههاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري ـ كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود ـ بارعايت مفادقانون ياد شده و اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود.

تبصره ـ منظور از «كارمندان‌» كليه كاركنان رسمي‌، ثابت‌، دايم‌،پيماني و قراردادي است‌.

ماده 2

هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ كه از اين پس هيأت تجديد نظر ناميده مي‌شود ـ در مركزوزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي مستقل دولتي‌، نهادهاي انقلاب‌اسلامي‌، مراكز بعضي از استان‌ها به تشخيص هيأت عالي‌نظارت‌، همچنين در مركز هر يك از دستگاه‌هاي زيرتشكيل‌مي‌شود:سازمان حج و زيارت‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌، شركت مخابرات ايران‌، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران‌،سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور،مؤسسه‌استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بعضي از دانشگاههاي‌كشور به تشخيص وزيران ذي ربط ـ حسب مورد.

تبصره 1 ـ سازمان‌هاي مستقل دولتي موضوع اين آيين‌نامه وساير دستگاههاي مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح‌زير هستند:

 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه وبودجه‌، سازمان تربيت بدني‌، سازمان انرژي اتمي‌، سازمان‌حفاظت محيط زيست‌،سازمان صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران‌، ديوان محاسبات‌، سازمان بازرسي كل كشور،سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني وتربيتي كشور، سازمان‌اوقاف و امور خيريه‌، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،سازمان قضايي نيروهاي مسلح‌، مجلس شوراي اسلامي‌ نهادرياست جمهوري‌، شهرداري تهران‌، بنياد شهيد انقلاب‌اسلامي‌، بنياد مستضعفان                    


            دانلود فایل

                                                          14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1