يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
تخلفات اداری

تخلفات اداري به قرار زير است:

1- اعمال و رفتار خلاف شوؤن شغلي يا اداري.

2- نقض قوانين و مقررات مربوط.

3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.

4- ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.

5- اخاذي.

6- اختلاس.

7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.

8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.

9- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي.

11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.

12- ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه.

13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.

14- كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.

15- سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

16- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.


                                                                                3 2 1