سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
مجازات ها

 

ماده 9

 تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از:

الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.

و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.

ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.

ح- باز خريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادر كننده راي.

ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.

ي- اخراج از دستگاه متبوع.

ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.


                                                      2 1