يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
مسئولین کارگزینی واحدها


قابل توجه مسئولین محترم کارگزینی واحدها

با سلام و احترام

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به منظور رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در دانشگاه تشکیل گردیده که شامل هیات بدوی و هیات تجدیدنظر می باشد منظور از کارمندان، کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و قراردادی است .هیات بدوی هر هفته در روزهای یکشنبه از ساعت 30/10 در محل ستاد مرکزی اتاق 541 تشکیل و ضمن دعوت از کارمندانی که تخلف آنها در هیات مطرح است آماده شنیدن دفاعیات حضوری آنها در جلسه هیات می باشد. همچنین جلسات هیات تجدیدنظر هر ماهه  روزهای چهارشنبه و راس ساعت 14 در اتاق مذکور تشکیل می گردد.

ارسال ابلاغ اتهام از طرف هیات توسط سیستم چارگون انجام می شود اما پس از ابلاغ به ذینفع اعاده آن به هیات بصورت فیزیکی می باشد.

کلیه مدارکی که برای اثبات تخلف ارسال می گردد بصورت فیزیکی اصل آن ارسال شود کلیه احکام هیات ها بصورت فیزیکی ارسال می گردد و ارسال هیچ رایی از طرف هیچ یک از مدیریت ها نباید از طریق سیستم مذکور باشد.

شایان ذکر است که همراه اعلام تخلف هریک از کارکنان خلاصه پرونده و آخرین حکم حقوقی و وضعیت اشتغال آنان نیز به هیات ارسال گردد

 مطالعه بندها و موارد قانونی و آیین نامه ای به شرح ذیل تاکید می گردد.

ماده 15 - هيأتهاي بدوي و تجديدنظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص‌، مديران‌، سرپرستان اداري يا بازرس‌هاي ‌هيأت‌ عالي نظارت‌، شروع به رسيدگي مي‌كنند.

- قابل ذکراست، صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارمندان با هیات بدوی است و آراء  صادره در صورتی که قابل تجدیدنظرنباشد،از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراست.

- در مورد آرایی که قابل تجدیدنظرباشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدیدنظر نماید، هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آراء هیات تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا ست.

ماده 23- آراي صادر شده توسط هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظرواحكام اخراج موضوع ماده (17) قانون‌، به طور مستقيم وبلافاصله به اداره‌هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي‌ ذیربط ارسال مي‌شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثرظرف (30) روز از تاريخ صدور رأي‌، آرا و احكام صادر شده ‌را به كارمندان مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج درپرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل دهند. در صورت ‌سهل‌انگاري مسؤولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ ‌آراو احكام صادر شده به متهم‌، با آنان طبق قانون رفتارمي‌شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي‌آراي هيأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار مي‌شود.

ماده 26- اداره‌هاي كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست‌اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن‌، براي رسيدگي به هيأت تجديدنظر مربوط ارسال كنند، و درمواردي كه راي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد ولي متهم‌ ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نكند رأي صادر شده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده اجراكنند.

ماده 30- بلا تكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح‌پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراي غير قطعي (قابل‌تجديدنظر) از سوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي‌قطعي هيأتها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيأت عالي‌نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.

ماده 28- در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي‌استخدامي باشد كه اجراي فوري رأي قطعي هيأت دربارة وي‌ممكن نباشد، مراتب به هيأت عالي گزارش شده و رأي صادرشده نيز به محض حصول امكان اجرا مي‌شود.

ابلاغ تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.

مواد 67 تا 73 قانون آیین نامه دادرسی

‌ماده 67 - پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ‌ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌دارد.

‌ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت ‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي‌نمايد.

‌تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به‌ عمل مي‌آيد. براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت وموسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي‌شود. اشخاص يادشده مسوول اجراي ابلاغ مي‌باشند و بايد حداكثر ‌به‌ مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي‌گردند.

‌تبصره 2 - در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به‌عمل مي‌آيد.

‌ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي ازبستگان يا خادمان اوكه سن و وضعيت‌ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را درنسخه دوم قيد و آنرا اعاده كند.

ماده 70 - چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمورابلاغ اين‌ موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند وبرگ اول را باساير اوراق دعوا عودت مي‌دهد. دراين‌صورت ‌خوانده مي‌تواند تا جلسه رسيدگي به ‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.

ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به‌وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به‌ عمل مي‌آيد. مأموران ياد شده دادخواست وضمايم آنرا ‌وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله‌اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امورخارجه به ‌اطلاع دادگاه مي‌رسانند.‌ درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به‌ طريقي كه مقتضي بداند انجام مي‌دهد.

ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد ومأمور هم‌نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. دراين‌صورت برابر ماده (54) رفتار‌خواهد شد مگر در مواردي‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 73 - درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.


ضمناً، این واحد در ساعات اداری پاسخگوی سوالات در خصوص هر یک از موارد فوق الذکر که به

ذهن همکاران برسد، می باشد.

                                                    تلفن تماس :  88622500 - 86702539