سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
2 1