سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
2 1